วัฒนธรรมและค่านิยมของเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขององค์กรคอลเกต การรวมตัวกัน และความเป็นเลิศของ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟรวมถึงเป็นรากฐานสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ ความเป็นทีมงานระดับชั้นนำ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา ค่านิยมเหล่านี้ยังเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของบริษัทเรา

ความเอาใจใส่

บริษัทใจใส่ในทุกคน: พนักงานคอลเกต, ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น และหุ้นส่วนทางธุรกิจ คอลเกตมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมสูงในทุกสถานการณ์ เพื่อรับฟังผู้อื่นด้วยความเคารพและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลกอีกด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุมชนที่ชาวคอลเกตอาศัยและทำงานอยู่ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐ

ทีมงานระดับชั้นนำ

พนักงานคอลเกตทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานทั่วโลก มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันทั่วประเทศและทั่วโลก บริษัทจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หากเราเพียงแบ่งปันแนวคิด เทคโนโลยี และความสามารถร่วมกันเท่านั้น

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คอลเกตมุ่งมั่นที่จะทำทุกวันให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งในฐานะส่วนบุคคลและในฐานะทีมงาน เราพยายามเข้าใจความคาดหวังของผู้บริโภคและของลูกค้า ตลอดจนทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

เรายอมรับในความแตกต่าง ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม และให้คุณค่ากับผลงานของชาวคอลเกตทุกคนทั่วโลก ความหลากหลายของพนักงานคอลเกตทั่วโลกถือเป็นสิ่งสำคัญในการค้นคว้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ สำหรับความท้าทายทางธุรกิจ รวมทั้งโอกาสใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลภายใน จากการสนับสนุนความหลายหลายทางความคิดซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างทางประสบการณ์ ความรู้ และภูมิหลังของพนักงาน ช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลกได้